Asas-Asas Pelayanan Bimbingan Dan Konseling

Asas-Asas Bimbingan dan Konseling - Asas-asas dalam pelayanan bimbingan dan konseling harus selalu terapkan dalam setiap pelaksanaan layanan bimbingan dan konseling. Sebab, Asas merupakan bagian yang sangat fundamental dalam bimbingan dan konseling.

Beberapa asas-asas bimbingan dan konseling yaitu: Asas kerahasiaan, asas kesukarelaan, asas keterbukaan, asas kekinian, asas kemandirian, asas kegiatan, asas kedinamisan, asas keterpaduan, asas kenormatifan, asas keahlian, asas alih tangan kasus dan asas tut wuri handayani. 

Asas-Asas Bimbingan Dan Konseling

Hal serupa sesuai dengan pendapat Prayitno (2013:114) menyatakan bahwa asas-asas dalam bimbingan dan konseling yaitu sebagai berikut: 

a. Asas Kerahasiaan
Segala sesuatu yang disampaikan klien kepada konselor tidak boleh disampaikan kepada orang lain.

b. Asas Kesukarelaan
Proses bimbingan dan konseling harus berlangsung atas dasar sukarela, baik dari pihak si tertimbang atau klien, maupun dari pihak konselor.

b. Asas Keterbukaan
Dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling sangat dibutuhkan suasana keterbukaan, baik keterbukaan dari seorang konselor maupun klien.

c. Asas Kekinian
Masalah individu yang ditanggulangi ialah masalah-masalah yang sedang dirasakan bukan masalah yang lampau.

e. Asas Kemandirian
Pelayanan bimbimgan dan konseling bertujuan menjadikan klien (terbimbing) dapat berdiri sendiri, tidak bergantung pada orang lain atau tergantung pada konselor.

f. Asas Kegiatan
Usaha bimbingan dan konseling tidak akan memberikan buah yang berarti bila klien tidak melakukan sendiri kegiatan dalam mencapai tujuan bimbingan dan konseling.

g. Asas Kedinamisan
Usaha pelayanan bimbingan dan konseling menghendaki terjadinya perubahan pada diri klien, yaitu perubahan tingkah laku ke arah yang lebih baik.

h. Asas Keterpaduan
Pelayanan bimbingan dan konseling berusaha memadukan aspek kepribadian klien.

i. Asas Kenormatifan 
Asas bimbingan dan konseling tidak boleh bertentangan dengan norma-norma yang berlaku, baik ditinjau dari norma agama, adat, hukum,/negara, ilmu maupun kebiasaan shari-hari.

j. Asas Keahlian
Usaha bimbingan dan konseling perlu dilakukan asas keahlian secara teratur dan sistematik dengan menggunakan prosedur, teknik dan alat (instrument bimbingan dan konseling yang memadai)

k. Asas Alih Tangan Kasus
Asas alih tangan kasus jika konselor sudah mengerahkan segenap kemampuannya untuk membantu individu, namun individu yang bersangkutan belum dapat terbantu sebagaimana yang diharapkan.

l. Asas tutwuri handayani
Asas ini menunjuk pada suasana umum yang hendaknya tercipta dalam rangka hubungan keseluruhan antara konselor dan klien.

Demikianlah pembahasan tentang Asas-Asas Pelayanan Bimbingan dan Konseling. Jika ada pertanyaan jangan ragu untuk meninggalkan komentar kamu dibawah ini.

Artikel Terkait

Terimakasih Sudah Meluangkan Waktu Berkunjung Di Blog Ini 😁


EmoticonEmoticon